About Company :

ออกบูธร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร
สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

งานออกบูธร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ( Manufacturing Automation And Robotics Academy : MARA ) วันที่ 30 /6/2560้